Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velmi nám záleží na ochraně soukromí uživatelů. Proto při všech operacích v rámci zpracování osobních údajů (např. shromažďování, zpracování a předávání) postupujeme podle ustanovení evropských předpisů (Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a českých právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Následující prohlášení poskytuje přehled o tom, které osobní údaje jsou od uživatelů požadovány na našich internetových stránkách, jakým způsobem jsou tyto osobní údaje užívány a předávány, jakým způsobem mohou uživatelé získat informace o poskytnutých údajích, a jaká bezpečnostní opatření přijímáme za účelem ochrany osobních údajů uživatelů.

1. Kdo je vaší kontaktní osobou (správcem) v otázkách ochrany osobních údajů?

Správcem ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů pro všechny procesy zpracování osobních údajů probíhající na našich internetových stránkách je:

TecTake s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno – Veveří IČ: 032 01 376 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 87194 (dále jen Tectake, správce nebo prodávající)

Dotazy na téma ochrany osobních údajů a uplatnění práv subjektu údajů mohou uživatelé zasílat na adresu: mail@tectake.cz nebo datenschutz@tectake.de

[na začátek stránky]

2. Jaké údaje potřebujeme od uživatelů pro užívání našich internetových stránek? Jaké údaje jsou shromažďovány a ukládány při užívání?

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“), jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, bankovní údaje a také IP adresa.

Shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů zásadně jen tehdy, pokud je to nutné k poskytování funkčních internetových stránek a našich obsahů a služeb. Shromažďování a použití osobních údajů našich uživatelů se zpravidla uskutečňuje jen se souhlasem uživatele. Výjimka platí v takových případech, kdy předchozí vyžádání souhlasu z faktických důvodů není možné a zpracování osobních údajů je dovoleno v souladu s právními předpisy.

a) Údaje o využití

Při užívání našich internetových stránek jsou zaprotokolovány následující údaje, přičemž jejich uložení slouží výhradně k interním systémovým a statistickým účelům, tzv. údaje o využití:

1. informace o typu prohlížeče a o použité verzi prohlížeče 2. rozlišení, v jakém jsou navštíveny internetové stránky 3. operační systém uživatele a další údaje o použitém koncovém zařízení 4. IP adresa uživatele 5. doba trvání přístupu 6. internetové stránky, ze kterých se systém uživatele dostal na naše internetové stránky 7. internetové stránky, které uživatel navštívil na naší domovské stránce

Údaje se rovněž ukládají v souborech protokolu (log file) našeho systému. K uložení těchto údajů společně s jinými osobními údaji uživatele nedochází.

Právním základem pro přechodné uložení údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Přechodné uložení IP adresy systémem je nutné, aby bylo umožněno zobrazení internetových stránek na počítači uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele po dobu trvání relace uložena.

K uložení do souborů protokolu dochází za účelem zajištění funkčnosti internetových stránek. Mimoto nám tyto údaje slouží k optimalizaci internetových stránek a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů. K vyhodnocení údajů k marketinkovým účelům v této souvislosti nedochází. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Údaje budou vymazány, jakmile jejich shromažďování již nebude nutné k dosažení účelu. V případě získávání údajů za účelem poskytnutí internetových stránek tento případ nastane, jakmile bude ukončena daná relace. Při uložení údajů do souborů protokolu dojde k výmazu nejpozději po sedmi dnech. Uložení přesahující tento rámec je možné. V tomto případě se IP adresy uživatele vymažou nebo pozmění, aby je již nebylo možné přiřadit ke klientovi, který si prohlížel internetové stránky.

Získávání údajů za účelem poskytnutí internetových stránek a uložení údajů do souborů protokolu je pro provoz internetových stránek nezbytně nutné. Proto ze strany uživatele neexistuje žádná možnost vznést námitku.

b) Registrace

Na našich internetových stránkách nabízíme uživatelům možnost registrace s uvedením osobních údajů. Údaje se přitom zadají do vstupní masky, předají se nám a uloží. V rámci registračního procesu se zpracovávají následující údaje:

- jméno - e-mailová adresa - adresa - datum narození (zadání nutné pouze při nákupu přes poskytovatele Klarna) - telefonní číslo - firma (volitelné)

V okamžiku registrace se mimoto uloží datum a čas registrace.

Tím, že ve vstupní masce registrace zaškrtnutím odpovídající možnosti potvrdíte, že jste vzali na vědomí naše prohlášení o ochraně osobních údajů a proces registrace dokončíte stisknutím tlačítka „Odeslat“ na konci vstupní masky, udělujete souhlas s tím, že Vaše údaje mohou být použity k následujícím účelům:

- realizace objednávek - zasílání newsletteru - správa internetových stránek

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v případě udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud registrace slouží k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel nebo k provedení předsmluvních opatření, je dodatečným právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

K vymazání údajů dojde, jakmile již nebudou nutné k dosažení účelu, ke kterému byly shromažďovány. U údajů shromažďovaných v průběhu registrace tento případ nastane, pokud vůči nám odvoláte svůj souhlas s užíváním svých osobních údajů.

Právo na odvolání

Souhlas se zpracování osobních údajů sdělených nám prostřednictvím registrace na našich webových stránkách můžete kdykoliv odvolat. Za tímto účelem se prosím obraťte na naši zákaznickou službu na e-mailové adrese mail@tectake.cz.

Během registrace za účelem plnění smlouvy nebo realizace opatření přijatých před uzavřením smlouvy tento případ nastane, pokud již údaje nebudou nutné k realizaci smlouvy. Také po uzavření smlouvy může existovat potřeba ukládat osobní údaje smluvního partnera za účelem splnění smluvních nebo zákonných závazků.

Pokud jsou údaje nutné k plnění smlouvy nebo k realizaci opatření přijatých před uzavřením smlouvy, je údaje možno předčasně vymazat jen tehdy, pokud tomu nebrání smluvní nebo zákonné závazky.

c) Kontaktní formulář

Na našich internetových stránkách je k dispozici kontaktní formulář https://www.tectake.cz/kontakt, jehož prostřednictvím nás může uživatel komfortně elektronicky kontaktovat a sdělovat nám své žádosti. Prostřednictvím kontaktního formuláře získáváme jen jméno a e-mailovou adresu uživatele. Údaj o telefonním čísle je dobrovolný.

Alternativně je možné nás kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V tomto případě se osobní údaje uživatele zaslané e-mailem ukládají.

Údaje uživatele používáme jen za účelem zpracování jeho žádosti a můžeme kontaktovat uživatele za tímto účelem pod uvedenými kontaktními údaji. K použití těchto údajů k reklamním účelům nebo k předání třetím osobám nedochází.

Právním základem pro zpracování osobních údajů, které nám budou poskytnuty prostřednictvím kontaktního formuláře nebo v průběhu zaslání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je kontaktování zaměřeno na uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží jen ke zpracování navázaného kontaktu. V případě kontaktování e-mailem v tom také spočívá potřebný oprávněný zájem na zpracování údajů.

K vymazání osobních údajů dojde tehdy, jakmile již nebudou nutné k účelu, k němuž byly shromažďovány. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a osobní údaje, které byly zaslány e-mailem, tento případ nastane tehdy, pokud příslušná konverzace s uživatelem byla ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, pokud z okolností vyplývá, že je předmětný stav věci s konečnou platností vyjasněn.

Právo na odvolání

Pokud nás uživatel bude kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem, může proti ukládání svých osobních údajů kdykoli vznést námitku. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat. Pokud chcete vznést námitku proti užívání svých osobních údajů, obraťte se prosím na naši zákaznickou službu na e-mailovou adresu mail@tectake.cz.

Všechny osobní údaje, které byly uloženy v průběhu navázání kontaktu, budou v tomto případě vymazány.

Kontakt a zákaznický servis prostřednictvím WhatsApp;l

Kontakt a zákaznická podpora prostřednictvím WhatsApp. Můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím WhatsApp, např. pokud máte dotazy týkající se zpracování objednávek nebo našich produktů nebo jiné dotazy ohledně zákaznické podpory. Za tímto účelem se na našem webu zobrazuje takzvaný widget, který můžete použít k zahájení komunikace s námi prostřednictvím WhatsApp.

Za tímto účelem získáváme váš souhlas v souladu s čl.6 odst.1 písm. A) GDPR. Odesláním úvodní zprávy prostřednictvím WhatsApp souhlasíte s těmito ustanoveními o ochraně údajů a zároveň souhlasíte s ukládáním vašich osobních údajů (příjmení a jméno, telefonní číslo, ID, profilový obrázek a historie zpráv) při používání WhatsApp , zpracovány a použity k doručování zpráv. Zprávy odesílané prostřednictvím WhatsApp jsou end-to-end šifrovány. Z toho vyplývá, že obsah odeslané zprávy může zobrazit pouze odesílatel a příjemce. Poskytovatel služby messenger nemá přístup k odeslaným zprávám. K používání WhatsApp je vyžadován aktivní účet WhatsApp.

Komunikace probíhá prostřednictvím kurýrní služby WhatsApp, WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Nevidí obsah odeslaných zpráv, ale mohou kdykoli zjistit, kdy jste s námi komunikovali, a načíst technické informace o zařízení, které používáte.
Používáme MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 Mnichov jako poskytovatel technických služeb a zpracovatel. MessengerPeople jsme smluvně zavázáni dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů a zpracovávat vaše údaje v souladu s pokyny a výhradně pro výše uvedené účely.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli svobodně odvolat; Postačí odpovídající oznámení, například e-mail na adresu datenschutz@tectake.de. V zásadě smažeme data, která jsme od vás obdrželi prostřednictvím messengeru, jakmile zodpovíme otázky prostřednictvím messengeru a od vás se již neočekávají žádné další dotazy ani další zprávy. Pokud z přenášeného obsahu zpráv vyplyne povinnost uložit data z důvodu zákonných požadavků na uchovávání, mohou nastat delší doby pro úschovu dat. Další informace lze najít v těchto ustanoveních o ochraně údajů v části o právech subjektů údajů a v příslušných pokynech k ochraně údajů společností WhatsApp a MessengerPeople.

[na začátek stránky]

3. Jak jsou užívány a případně předávány třetím osobám osobní údaje uživatelů a za jakým účelem se tak děje?

Poskytnuté osobní údaje uživatelů používáme k zodpovězení jejich dotazů, k vyřízení jejich objednávky v našem e-shopu a za účelem technické správy našich internetových stránek.

K předání, prodeji nebo jinému přenosu osobních údajů uživatelů třetím osobám dochází jen tehdy, pokud je předání nutné za účelem vyřízení smlouvy nebo za účelem vyúčtování, resp. k inkasu platby (např. zásilkové společnosti nebo poskytovatelé platebních služeb), nebo pokud s tím uživatel poskytne výslovný souhlas. Mimoto jsme oprávněni předat osobní údaje za účelem inkasa pohledávek.

Právním základem pro předání osobních údajů třetím osobám za účelem realizace smlouvy nebo za účelem vyúčtování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a pro předání v zákonem nařízených případech čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Platby prostřednictvím PayU (zprostředkovatel platby rychlým převodem / poštovní poukázkou)

Pro platby v našem e-shopu využíváme také platební systém externího poskytovatele služeb PayU S.A. se sídlem v Poznani, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, domácí platební instituce pod dozorem Polského úřadu pro dohled nad finančním trhem, zaregistrovaná v Rejstříku platebních služeb pod číslem IP1/2012, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Poznani – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399, se základním kapitálem 4 944 000,00 PLN, splaceným v plné výši, daňové identifikační číslo NIP: 779-23-08-495, číslo REGON 300523444 / CZ Office, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 (dále jen „PayU“). Pokud chce uživatel zaplatit kreditní kartou nebo prostřednictvím platebního systému PayU, vytvoří se přes technické rozhraní automaticky spojení s on-line platebním systémem PayU. Zadané platební údaje se předají pomocí zašifrovaného spojení platebnímu systému PayU výhradně za účelem realizace platby a zde se uloží a zpracují. Zpracování údajů proběhne rovněž výhradně za výše uvedeným účelem realizace platby za objednávku, přičemž PayU musí údaje o platbě popř. předat bance uvedené zákazníkem za účelem podnětu k platební transakci a její autorizace.

Platby prostřednictvím PayPal

Pro platby v našem e-shopu využíváme také platební systém externího poskytovatele služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg (dále jen „PayPal“). Pokud chce uživatel zaplatit prostřednictvím platebního systému PayPal, vytvoří se přes technické rozhraní automaticky spojení s on-line platebním systémem PayPal. Zadané platební údaje se předají pomocí zašifrovaného spojení platebnímu systému PayPal výhradně za účelem realizace platby a zde se uloží a zpracují. Zpracování údajů proběhne rovněž výhradně za výše uvedeným účelem realizace platby za objednávku, přičemž PayPal musí údaje o platbě popř. předat bance uvedené zákazníkem za účelem podnětu k platební transakci a její autorizace.

[na začátek stránky]

4. Jaká bezpečnostní opatření jsme přijali za účelem ochrany osobních údajů uživatelů?

Přijali jsme množství bezpečnostních opatření za účelem adekvátní ochrany osobních informací v přiměřeném rozsahu.

Naše databáze jsou chráněny pomocí fyzických a technických opatření a postupů, které omezují přístup k informacím na speciálně autorizované osoby v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů. Náš informační systém se nachází za dedikovaným hardwarovým firewallem za účelem zamezení přístupu jiných sítí spojených s internetem. Přístup k osobním údajům získají jen zaměstnanci, kteří je potřebují ke splnění speciálního úkolu. Naši pracovníci jsou školeni s ohledem na bezpečnost a zásady ochrany soukromí.

Při získávání a předávání osobních údajů prostřednictvím našich internetových stránek používáme standardizovanou techniku šifrování SSL. Osobní údaje jsou v rámci objednávkového procesu přenášeny šifrovanou komunikací SSL, což se pozná podle symbolu zámku v prohlížeči a podle zkratky https:// v adresním řádku.

Své heslo pro přístup k našim internetovým stránkám byste nikdy neměli předávat třetím osobám a toto heslo je vhodné pravidelně měnit. Mimoto byste pro přístup k našim internetovým stránkám neměli používat stejné heslo, jaké používáte na jiných internetových stránkách pro přístup chráněný heslem (e-mailový účet, on-line bankovnictví atd.). Při opuštění našich stránek doporučujeme aktivovat odhlášení a uzavření prohlížeče, abyste zamezili neautorizovanému přístupu ke svému uživatelskému účtu.

Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost dat.

[na začátek stránky]

5. Obchodní sdělení zasílaná e-mailem (např. newsletter zasílaný e-mailem). Co to pro Vás znamená?

Pro zasílání e-mailových zpráv našim zákazníkům využíváme službu rozesílání reklamních e-mailů campaign.plus poskytovatele Campaign.Plus GmbH, Wollmarktstrasse 115b, 33098 Paderborn, Deutschland. Dále uvedené osobní údaje zpracovává společnost Campaign.Plus GmbH na základě našeho pověření a za tímto účelem je ukládá na serverech společnosti Campaign.Plus GmbH v Německu. Společnost Campaign.Plus GmbH využívá Vaše osobní údaje výhradně za účelem zasílání a vyhodnocování reklamních e-mailů.

Přitom se užívají pro zasílání reklamních e-mailů osobní údaje ze vstupní masky: - jméno - e-mailová adresa

Pro zpracování osobních údajů se v rámci procesu přihlášení vyžaduje Váš souhlas pro použití Vašich osobních údajů pro zpracování prostřednictvím společnosti Campaign.Plus GmbH a upozorňuje se na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím Campaign.Plus GmbH po přihlášení k reklamním e-mailům je Vámi udělený souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení GDPR.

K vymazání osobních údajů dojde, jakmile již nebudou nutné k dosažení účelu, k němuž byly získány. Osobní údaje uživatele získané pro posílání reklamních e-mailů budou uloženy tak dlouho, dokud bude přihlášení k odběru reklamních e-mailů aktivní. Kromě toho je Vaše e-mailová adresa po odhlášení z odběru reklamních e-mailů přidána na náš tzv. blacklist. Právním základem pro zpracování e-mailové adresy je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR a oprávněný zájem na tomto zpracování spočívá v ochraně Vašich zájmů nedostávat od nás další reklamní e-maily. Proto nebude Vaše e-mailová adresa vymazána, ale její zpracování omezeno dle čl. 18 Nařízení GDPR.

Právo na odvolání

Subjekt údajů – uživatel – se může kdykoli odhlásit z odběru reklamních e-mailů. Za tímto účelem je v každém e-mailu uveden odpovídající odkaz, jehož prostřednictvím se lze odhlásit z odběru. Alternativně je možné se odhlásit z odběru newsletteru také e-mailem zaslaným na adresu mail@tectake.cz nebo news@tectake.cz.

Takto je rovněž možné odvolání souhlasu k ukládání osobních údajů získaných v průběhu procesu přihlašování.

Sledování prostřednictvím reklamních e-mailů

Reklamní e-maily rozesílané na základě našeho pověření společností Campaign.Plus GmbH obsahují sledovací pixel, který předává společnosti Campaign.Plus GmbH informace, jakmile reklamní e-mail otevřete. Tyto informace následně získáváme ze serverů společnosti Campaign.Plus GmbH za účelem vygenerování statistických vyhodnocení, která nám umožní měřit úspěšnost našich e-mailových kampaní. Přitom se jedná o následující informace: - Vaše IP adresa - Informace o použitém prohlížeči - Informace o použitém systému - Okamžik vyhledávání

Prostřednictvím těchto informací můžeme zjistit, zda jsou reklamní e-maily otevírány, kdy byly otevřeny, a na jaké odkazy v rámci bylo vy rámci těchto e-mailů kliknuto. Z technického hlediska je zde možné přiřazení k jednotlivým příjemcům e-mailů, které však nám ani společnosti Campaign.Plus GmbH coby poskytovateli služeb neslouží k tomu, abychom jednotlivé uživatele sledovali individuálně nebo pozorovali. Vyhodnocení slouží jen k tomu, abychom mohli koordinovat obsahy e-mailů s přáními a zájmy našich odběratelů na základě jejich čtenářských návyků, a abychom je v mezích stanovených zákonem mohli personalizovat.

Právním základem pro zpracování osobních údajů poskytovatelem služeb Campaign.Plus GmbH za účelem analýzy je Vámi udělený souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 Nařízení GDPR.

Odvolání souhlasu

Uplatněním práva vznést námitku proti zasílání reklamních e-mailů (pomocí odkazu nebo e-mailu, viz výše), můžete zároveň vznést námitku proti zpracování svých údajů za účelem sledování.

[na začátek stránky]

6. Při užívání našich internetových stránek se na počítači uživatele ukládají tzv. cookies a tracking-pixel. Co to znamená?

Na našich internetových stránkách www.tectake.cz používáme tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Ukládají se jen na pevný disk uživatele. Cookies mohou být čteny jen serverem, který je předtím také uložil. Cookies samotné neukládají žádné osobní informace, jako například Vaše jméno. Údaje uložené v cookies se nespojí s osobními údaji uživatele (jméno, adresa atd.).

a) Transient a persistent cookies (krátkodobé a dlouhodobé cookies)

Na našich webových stránkách používáme tzv. transient (krátkodobé) a persistent (dlouhodbé) cookies a web-bugs (tzv. webové štěnice).

Krátkodobé cookies budou automaticky vymazány, když zavřete prohlížeč. K těm patří zejména tzv. session-cookies. Tyto ukládají tzv. session-ID, se kterým spojují různé dotazy z Vašeho prohlížeče během návštěvy stránek. Takto může být znovu rozpoznán Váš počítač, pokud se na naše stránky vrátíte. Session-cookies budou vymazány, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Používáme krátkodobé cookies za účelem uživatelsky vstřícnější úpravy našich internetových stránek. Některé prvky našich internetových stránek vyžadují, aby prohlížeč, ze kterého jste je navštívili, bylo možno identifikovat i po přechodu na jiné stránky. V cookies jsou přitom uloženy a předávány následující soubory:

1. jazyková nastavení 2. zboží v nákupním košíku 3. informace o přihlášení 4. ID relace uživatele 5. naposledy prohlížené kategorie a výrobky 6. seznam přání 7. porovnávané výrobky

Mimoto používáme na našich internetových stránkách dlouhodobé cookies, které umožňují analýzu chování uživatelů při pohybu na internetu.

Dlouhodobé cookies budou automaticky vymazány po uplynutí příslušné doby, která se liší od dané cookies. Tímto způsobem mohou být předávány např. následující údaje:

1. IP adresa 2. zadané hledané výrazy 3. využití funkcí internetových stránek

Údaje získané přes dlouhodobé cookies jsou pseudonymizovány pomocí technických opatření, proto přiřazení údajů k uživateli, který navštívil internetové stránky, již není možné. Údaje nejsou ukládány společně s jinými osobními údaji uživatele.

Uživatel může sám rozhodnout, zda ukládání cookies umožní. Jednak změnou nastavení svého prohlížeče (většinou se nachází v nabídce prohlížečů pod „možnosti“ nebo „nastavení“) můžete zvolit, zda budete akceptovat všechny cookies, zda chcete být při instalaci cookies informováni, nebo zda chcete všechny cookies zamítnout. Kromě jiného mohou být již uložené cookies kdykoliv vymazány. Toto může probíhat i automaticky. Pokud budou cookies pro naše webové stránky deaktivovány, je možné, že nebude možné dále plně využívat všech funkcí stránek.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití technicky nutných krátkodobých cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Účelem použití krátkodobých cookies je zjednodušení užívání internetových stránek pro uživatele. Některé funkce našich internetových stránek nelze bez použití cookies nabídnout. Pro ty je nutné, aby byl prohlížeč identifikován i po přechodu na jiné stránky.

Údaje uživatelů získávané pomocí krátkodobých cookies se nepoužívají k vyhotovení uživatelských profilů.

Dlouhodobé, zejména analytické cookies používáme za účelem zlepšování kvality našich internetových stránek a obsahů. Pomocí analytických cookies se dozvíme, jak jsou internetové stránky užívány a můžeme tak stále optimalizovat naši nabídku. V těchto účelech také spočívá náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

b) Tracking-/Web-Bugs

Některé z našich služeb používají mimoto tracking, resp. web-bugs nebo také sledovací pixely. Přitom se jedná o kódové snippety měřící většinou jen 1x1 pixel, které jsou schopné identifikovat a poznat typ Vašeho prohlížeče pomocí ID prohlížeče – individuálního otisku prstů Vašeho prohlížeče. Díky tomu může poskytovatel služeb vidět, kdy a kolik uživatelů pixel vyvolalo, resp. zda a kdy byl otevřen e-mail nebo navštíveny internetové stránky.

Pokud chcete na našich internetových stránkách zakázat použití web bugs (webových štěnic), můžete použít nástroje jako např. webwasher, bugnosys nebo AdBlock. Za účelem zákazu web bugs v našem newsletteru nastavte svůj e-mailový program tak, aby se ve zprávách nezobrazoval HTML. Použití web bugs se rovněž zamezí, pokud budete své e-maily číst off-line. Bez Vašeho výslovného souhlasu nepoužijeme web bugs k tomu, abychom nepozorovaně shromažďovali Vaše osobní údaje, nebo abychom takové údaje předávali třetím poskytovatelům a marketinkovým platformám.

[na začátek stránky]

7. Použití služeb k marketinkovým a analytickým účelům na našich webových stránkách. Co to pro Vás znamená?

Na našich internetových stránkách používáme analytický a marketinkový software. Pro statistické a analytické vyhodnocení určitých údajů používáme následující analytické nástroje:

- Google Analytics - HotJar - Nosto

Přitom jsou získané údaje příslušnou službou evidovány zásadně v pseudonymizované formě a použity výhradně za účelem statistických vyhodnocení. Právním základem pro dále popsané služby je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Údaje získané pomocí analytického softwaru se neseskupují a nepropojují za účelem vytváření profilů uživatelů, kromě toho, pokud jste při registraci na našich webových stránkách shromažďování Vašich údajů pro personifikovanu reklamu. V tomto případě je právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich údajů popsanými službami čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 GDPR.

Máme oprávněný zájem na získávání a vyhodnocování statistických údajů, protože jsou nutné k tomu, aby zákazníci mohli vyhledávat služby a nabídky nabízené na našich internetových stránkách, a abychom je mohli stále zlepšovat. Jak můžete vznést námitku proti vyhodnocování svých údajů, naleznete v odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů k příslušným službám.

a) Používáme službu Google Analytics. Co to znamená pro osobní údaje uživatelů?

Na našich internetových stránkách používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Ireland Limited , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na počítači uživatele a umožňují analýzu užívání internetových stránek uživatelem, jak již bylo výše popsáno v odstavci ke cookies. Informace o užívání těchto internetových stránek uživatelem, která vytvoří cookies, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google do USA a zde se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na těchto internetových stránkách se však IP adresa uživatelů Google v členských státech Evropské unie nebo dalších státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší plná IP adresa na server Google v USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele těchto internetových stránek použije Google tyto informace pro vyhodnocení používání internetové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a internetu vůči provozovateli internetových stránek. IP adresa přenesená z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics není propojována s jinými daty Google. Uživatelé mohou ukládání cookies zabránit příslušným nastavením svých prohlížečů. Upozorňujeme však uživatele na to, že v takovém případě možná nebudou schopni využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto internetových stránek.

Podrobnější informace ke způsobu fungování nástroje Google Analytics a k příslušným podmínkám užívání a ustanovením o ochraně osobních údajů naleznete zde: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html resp. https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Mimoto bychom chtěli upozornit, že na našich internetových stránkách používáme Google Analytics s rozšířením anonymizeIP, a proto jsou IP adresy dále zpracovávány jen zkrácené, aby byl vyloučen jakýkoli odkaz na osoby.

Pokud jste k tomu udělili souhlas, používáme pro vyhodnocení Vašeho uživatelského chování na našich webových stránkách tzv. „Cross Device Tracking“.To znamená, že Vás jako registrovaného uživatele našich webových stránek můžeme rozpoznat také přes různá zařízení. K tomu Vám bylo při registraci na našich webových stránkách přiděleno ID. Toto ID bude prostřednictvím Google Analytics znovu rozpoznáno, pokud se na naše stránky přihlásíte prostřednictvím různých zařízení (např. mobil, tablet). Data o Vás získaná Google spojí s odpovídající ID, s pomocí přiděleného ID je výlučně pseudonymizuje a zakto nám je zpřístupní. Tyto pseudonymizované uživatelské profily užíváme k tomu, abychom Vaše osobní zážitky s nákupem na našich webových stránkách individuálně vyladili.

Právo na námitku / odvolání souhlasu

Uživatelé mohou zabránit předávání dat získaných jejich používáním internetové stránky (včetně IP adres) na Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnou a nainstalují zásuvný modul pro prohlížeče, který je dostupný na následující adrese: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics můžete alternativně k instalaci pluginu prohlížeče, především v internetových prohlížečích mobilních koncových zařízení, zamezit kliknutím na následující odkaz:

Deaktivovat Google Analytics

Díky tomu se na Vašem zařízení uloží tzv. opt-out-cookie, který zabrání budoucímu shromažďování Vašich dat prostřednictvím služby Google Analytics při návštěvě těchto internetových stránek. Tento postup je třeba provést samostatně pro každé zařízení.

Dovolujeme si upozornit na to, že pokud vymažete cookies ve svých nastaveních prohlížeče, může to mít za následek, že se vymaže také soubor opt-out-cookie z nástroje Google Analytics a případně ho budete muset znovu aktivovat.

b) Používáme Hotjar. Co to pro Vás znamená?

Naše internetové stránky používají Hotjar. Hotjar je software pro webovou analytiku od společnosti Hotjar Ltd., 3 Lyons Range- 20 Bisazza Street- Sliema SLM 1640, Malta. Software nám umožňuje analyzovat uživatelské chování našich návštěvníků pomocí měření a vyhodnocování např. kliknutí, pohybů myší a podobných uživatelských dat, na našich internetových stránkách. Přitom jsou informace, které byly získány pomocí sledovacího kódu a cookies, předávány serveru Hotjar. U těchto informací se jedná především o údaje související s koncovým zařízením, jako je IP adresa Vašeho koncového zařízení. Zaznamenává se také velikost monitoru Vašeho koncového zařízení, typ koncového zařízení a informace o prohlížeči, jako typ a verze, Vaše zeměpisná poloha a preferovaný jazyk pro zobrazení internetových stránek. Zaznamenává se rovněž interakce s uživatelem, jako např. činnost myši (pohyb, poloha a kliknutí). Typické údaje ze souboru protokolů, jako je doména, navštívené stránky a datum a čas přístupu jsou rovněž zaznamenávány pomocí nástroje Hotjar. Získaná IP adresa je nástrojem Hotjar automaticky anonymizovaná a ukládá se výhradně v této oddělené formě. Mimoto internetové stránky přiřadí návštěvníkům „unique user identifier (UUID). Díky tomu Hotjar zjistí opakované návštěvníky našich internetových stránek, aniž by za tímto účelem muselo být vytvořeno spojení s osobními údaji (jako např. IP adresa).

Právo na odvolání

Pomocí odkazu https://www.hotjar.com/opt-out můžete zamezit tomu, aby nástroj Hotjar získával a využíval Vaše údaje.

Občas Vás pomocí nástroje Hotjar v rámci ankety anonymně požádáme o poskytnutí informací. Tyto informace potřebujeme, abychom pro vás mohli vytvořit zajímavější nabídku a nabízet naše produkty vždy tak, aby byly aktuální. Tyto ankety jsou samozřejmě dobrovolné, Vaše údaje jsou získávány anonymně a je s nimi zacházeno jako s důvěrnými. Identifikace uživatelů je přitom vyloučena.

c) Používáme službu Nosto. Co to pro Vaše údaje znamená?

Na našich webových stránkách používáme kromě jiného Nosto, webovou analytickou službu společnosti Nosto Solutions GmbH, Schützenstr. 6, 10117 Berlín, resp. společnosti Nosto Solutions Ltd, Bulevardi 21 00180 Helsinky, Finsko ("Nosto"). Nosto používá rovněž tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují provádět analýzu, jakým způsobem používáte webové stránky, stejně tak Tracking-Bugs, které umožňují analýzu sledování chování uživatelů našich reklamních e-mailů. Informace o vašem používání našich webových stránek a reklamních e-mailů se zpravidla přenášejí na server Nosto a zde se ukládají. Shromažďované údaje:

Registrovaní uživateléHosté
- IP adresa / ID uživatele - jméno a příjmení - PSČ - země - aktuální poloha - e-mailová adresa - použitý prohlížeč - interakce s webovými stránkami (např. prohlížené výrobky, zboží na seznamu přání) - interakce v reklamních e-mailech (např. rozkliknuté odkazy) - IP adresa / uživatel (anonymizováno)

Budete-li se registrovat na naše webové stránky, budou tyto údaje využity, abychom Vás mohli identifikovat jako registrovaného uživatele. Kromě tohoto budou tyto údaje využity za účelem vyhodnocení, jakým způsobem využíváte naše webové stránky a reklamní e-maily, a abychom Vám na našich webových stránkách a v reklamních e-mailech díky tomu mohli zobrazovat nabídky odpovídající Vašim zájmům, a abychom je mohli zvlášť zvýraznit.

Právním základem komplexního zpracování vašich osobních údajů jako registrovaného uživatele službou Nosto je souhlas, který jsme si od vás zvlášť vyžádali při registraci, a to podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování údajů službou Nosto probíhá na naši žádost, a je smluvně zajištěno dohodou o zpracování se zpracovatelem podle čl. 28 Nařízení GDPR.

Pokud jste se na našich webových stránkách nezaregistrovali („host“), vyžádá si služba Nosto jen Vaši IP adresu a nebude shromažďovat žádné další osobní údaje. V tomto případě je vaše IP adresa následně anonymizována, čímž služba Nosto vaši IP adresu ještě před shromážděním a ještě před přenosem na server Nosto zkrátí. Jen ve výjimečných případech se přenese plná IP adresa na server společnosti Nosto a zde se zkrátí. Na naši žádost společnost Nosto tyto informace použije za účelem vyhodnocení vašeho užívání webových stránek a vypracování anonymizovaných reportů o aktivitách webových stránek.

Zpracování údajů hosta probíhá na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování údajů probíhá ve vašem předpokládaném zájmu, že se nechcete stát příjemcem personalizované reklamy na našich webových stránkách. Další anonymizované zpracování údajů probíhá oproti tomu v našem zájmu, abychom mohli vyhodnotit chování uživatelů našich webových stránek, a abychom mohli stále zlepšovat naši nabídku zjištěním intenzity využití jednotlivých oblastí našich webových stránek.

Právo na odvolání / Odvolání souhlasu

Shromažďování údajů vytvořených souborem cookie, které souvisejí s vaším užíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy) službou Nosto a zpracování těchto údajů službou Nosto můžete zabránit kliknutím na tento odkaz a tím nastavit opt-out cookie, který zabrání jakémukoli dalšímu shromažďování údajů službou Nosto.

Technická realizace práva na odvolání souhlasu, který jste udělili, slouží pro zpracování údajů na základě oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR) zároveň jako právo vznést námitku.

Respektujte prosím, že pokud v nastavení svého prohlížeče vymažete všechny cookies, na odkaz musíte znovu kliknout a nastavit opt-out cookie.

[na začátek stránky]

8. Na našich webových stránkách používáme služby technologií tzv. Retargeting / Remarketing. Co to znamená?

Na našich internetových stránkách používáme technologie pro tzv. retargeting, resp. remarketing. Přitom se jedná o „metodu sledování“ v oblasti on-line marketinku, při které jsou návštěvníci internetových stránek označeni a poté na jiných internetových stránkách znovu osloveni cílenou reklamou. Využíváme tuto novou technologii, abychom naši nabídku ještě více zatraktivnili a mohli Vás informovat o aktuálních nabídkách, které jste si již někdy prohlíželi v našem e-shopu, a opět Vám je připomenuli. Používají se následující technologie pro retargeting, resp. remarketing.

- Google DoubleClick Remarketing-Pixel - Google AdWords Remarketing - Criteo - Facebook Remarketing - Google AdWords Conversion Tracking - Bing Ads - Seznam Sklik

Z technického hlediska se na Vašem počítači podle retargetingové služby buď uloží dodatečný soubor cookie nebo se využijí cookies, které jsou již nainstalované ve Vašem prohlížeči, které Vás, resp. Váš počítač nebo prohlížeč jako uživatele internetu identifikují prostřednictvím tzv. cookie ID zpravidla anonymně a zaprotokolují Vaše chování na internetu, zejména které internetové stránky jste u nás navštívili. Cookie pak mohou přečíst a vyhodnotit poskytovatelé dále uvedených targetingových služeb, se kterými spolupracujeme. To vede k tomu, že se Vám také na jiných internetových stránkách zobrazuje reklama na naše výrobky nebo doporučení srovnatelných výrobků od třetích poskytovatelů např. jako personalizované reklamní bannery.

U služeb DoubleClick Remarketing-Pixel a Facebook-Remarketing plní web bugs podobnou funkci jako cookies (srov. 7). Web bugs odesílají Vaši IP adresu, internetovou adresu (URL), okamžik prohlížení web bug, typ prohlížeče a dříve nainstalované informace cookie na webový server.

Údaje o Vašem chování na internetu shromážděné prostřednictvím cookies nebo web bugs nelze použít k osobní identifikaci Vás jako návštěvníka našich internetových stránek. Tyto údaje používáme jen za účelem zlepšování naší nabídky a vyhodnocení chování uživatelů na našich internetových stránkách (např. reakce na reklamní akce); k jinému použití nebo předání třetím osobám nedochází. Tyto údaje jsou anonymní a nejsou spojeny s osobními údaji ve Vašem počítači nebo s nějakou databází.

Všechny v tomto odstavci popsané služby se používají k reklamním a marketinkovým účelům se stanoveným cílem zatraktivnit naši nabídku a poskytnout Vám příjemný zážitek z nakupování. Jak je popsáno u jednotlivých služeb, bereme vážně Vaše právo na ochranu osobních údajů tím, že proti veškerým službám můžete vznést námitku, a my Vás předem informujeme o těchto pokynech k ochraně osobních údajů. Právním základem tyto operace zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není dále uvedeno jinak.

a) Google DoubleClick Remarketing-Pixel a Google AdWords Remarketing nebo „podobné cílové skupiny“

Na našich internetových stránkách používáme DoubleClick Remarketing-Pixel a Google AdWords Remarketing nebo „podobné cílové skupiny“, obě služby společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Pomocí těchto služeb Vám můžeme zobrazit reklamní sdělení v souvislosti s naším e-shopem, např. zajímavé nabídky výrobků, na internetových stránkách jiných poskytovatelů, kteří rovněž využívají těchto služeb od společnosti Google („partneři“, v síti Google Display). Mimoto Vám můžeme pomocí služby Google AdWords Remarketing sdělením na internetových stránkách jiných uživatelů v síti Google Display připomenout, abyste dokončili svou objednávku, pokud jste před nedávnem přerušili objednávku v našem e-shopu. To se děje při využití technologie cookie.

Google uloží za tímto účelem malý soubor se sekvencí čísel (tzv. cookie ID) do Vašeho prohlížeče, aby si Vás zapamatoval jako uživatele našich internetových stránek a shromáždil další anonymní data o užívání našich internetových stránek. Cookie ID ukládáme a slouží jen k jednoznačné identifikaci Vašeho prohlížeče a nikoli k identifikaci Vaší osoby. Osobní údaje o Vás nejsou prostřednictvím těchto služeb shromažďovány nebo ukládány.

Google Remarketing používáme v rámci interoperability mezi různými zařízeními. To znamená, že pokud např. zahájíte svůj nákup v našem e-shopu na svém chytrém telefonu a dokončíte ho na notebooku, můžeme Vás oslovit výše uvedenými personalizovanými reklamními sděleními také na jiném zařízení, které používáte. To se však stane jen tehdy, pokud společnosti Google udělíte souhlas, aby průběh Vašich webových aplikací a aplikací prohlížeče spojila s Vaším účtem Google, a aby informace z Vašeho účtu Google byly použity k personalizaci zobrazených reklamních sdělení, která vidíte na internetu. Google používá v tomto případě údaje těchto přihlášených uživatelů společně s údaji Google Analytics za účelem vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing v rámci interoperability mezi různými zařízeními. Za účelem podpory této funkce shromažďuje Google Analytics ověřená ID těchto uživatelů. Tyto údaje od společnosti Google se přechodně spojí s našimi údaji Google Analytics za účelem vytvoření našich cílových skupin.

Zkontrolujte prosím nastavení soukromí svého účtu Google, abyste zabránili tomu, že Google spojí průběh Vašich webových aplikací a aplikací prohlížeče s Vaším účtem Google.

Abychom Vám mohli připomenout nedokončenou objednávku v našem e-shopu sdělením, nejsou společnosti Google předávány žádné osobní údaje, nýbrž jen informace o skutečnosti, že jste pod získaným cookie ID chtěli provést objednávku v našem e-shopu a objednávka byla přerušena, a celková cena zamýšlené objednávky („předání nákupního košíku“).

Další informace k remarketingovým službám společnosti Google, k podrobnostem zpracování údajů prostřednictvím těchto služeb a o odpovídajících ustanoveních Google o ochraně osobních údajů najdete na adrese http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Používání cookies prostřednictvím Googlu můžete trvale deaktivovat stažením a nainstalováním zásuvného modulu prohlížeče na následujícím odkazu (< a href="https://www.google.com/settings/ads/plugin">https://www.google.com/settings/ads/plugin) nebo kliknutím na odpovídající odkaz na podání námitky v rámečku se šedým pozadím uvedený dále v tomto oddílu a budete se řídit případnými dalšími pokyny. Pomocí < a href="https://www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html">nastavení zobrazení Google můžete sami určit, jaká sdělení uvidíte, a deaktivovat zájmově orientované reklamy.

b) Criteo

Mimoto využíváme službu Criteo-Services („Criteo“), kterou poskytuje společnost Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie (http://www.criteo.com). U této služby se jedná rovněž o retargetingovou službu jak je obecně popsáno výše, která spojuje mnoho dalších poskytovatelů z řad třetích osob do sítě za účelem dodávání pokud možno širokého rozpětí reklamních sdělení a jiných reklamních prostředků cílených na uživatele.

Criteo používá při návštěvě našich internetových stránek ve Vašem prohlížeči anonymní browser cookie („taggování/štítkování“). Jako „taggovaný“ uživatel pak dostanete anonymní identifikaci. Aby bylo možné přiřadit chování uživatelů, je uživatelům přiděleno pseudonymizované technické ID, např.:

- Cookie ID Mobile Advertising ID.

Tato technická ID sledují jen výrobky, které jste si prohlíželi na našich internetových stránkách, resp. internetové stránky, které jste navštívili. Prostřednictvím ID je možné, že i při návštěvě jiných internetových stránek, jejichž provozovatelé rovněž využívají služby Criteo, budou rozpoznáni a nabídneme jim cílová reklamní sdělení odpovídající jejich zájmům. Na základě technických dat Vámi užívaného koncového zařízení uložených k těmto ID, může Criteo těmto ID přiřadit různé prohlížeče, pokud je spustíte přes stejné koncové zařízení („Criteo Dynamic Retargeting“), k označení uživatelského chování napříč prohlížeči.

Pro využití této služby jsme, tj. TecTake s.r.o. a Criteo SA, společnými správci ve smyslu Nařízení GDPR, a dalších souvisejících ustanovení na ochranu osobních údajů. Mezi námi a Criteo byla uzavřena dohoda o společné odpovědnosti (čl. 26 Nařízení GDPR). V té je kromě jiného upraveno, že oba správci se musí shodnout na způsobu plnění žádostí dotčených osob.

Criteo Vás může podle okolností v důsledku stanovených technických ID znovu rozpoznat také na jiných webových stránkách a Vaše chování při prohlížení stránek vyhodnotit. Na tato doplňková opatření Critea nemáme žádný vliv. Informace k tomuto a také další informace o službě Criteo, o podrobnostech zpracování údajů prostřednictvím této služby a odpovídající ustanovení Criteo o ochraně osobních údajů naleznete zde: a www.criteo.com/privacy.

Pokud chcete deaktivovat použití služby Criteo ve svém prohlížeči, klikněte na odpovídající odkaz v rámečku se šedým pozadím dále v tomto odstavci.

c) Facebook Remarketing

Na našich internetových stránkách používáme rovněž za účelem retargetingu, resp. remarketingu „Custom Audiences“, služby společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pomocí této služby Vás můžeme cíleně oslovit reklamou tak, že se zobrazí tzv. Facebook Ads pro návštěvníky našich internetových stránek, jakmile navštívíte sociální síť Facebook.

Za tímto účelem jsme implementovali na našich internetových stránkách tzv. remarketingový pixel od společnosti Facebook. Při návštěvě našich internetových stránek se prostřednictvím pixelu vytvoří přímé spojení se servery Facebooku. Facebook je schopen identifikovat Vás na základě ID prohlížeče, protože se spojí s jinými údaji o Vás uloženými na Facebooku k Vašemu uživatelskému účtu. Facebook Vám pak bude dodávat od nás individualizovaná reklamní sdělení odpovídající Vašim potřebám na Vaši zeď nebo na jiné místo Facebooku.

My sami nejsme schopni identifikovat Vás osobně prostřednictvím pixelu, protože až na Vaše ID prohlížeče neukládáme žádné další osobní údaje přes remarketingový pixel.

Další informace o Custom Audiences společnosti Facebook, o podrobnostech zpracování dat pomocí této služby a o ustanoveních společnosti Facebook o ochraně osobních údajů najdete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

Použití remarketingu na Facebooku můžete deaktivovat kliknutím na odpovídající odkaz uvedený dále v tomto oddílu. Za tímto účelem musíte být přihlášeni na svůj facebookový účet.

Právo na námitku / Odvolání souhlasu (Criteo)

Pokud nechcete, aby se Vám zobrazovala reklama generovaná příslušnou targetingovou službou, můžete použití retargetingové technologie na našich internetových stránkách odmítnout svým odhlášením z dané targetingové služby. Odpovídající odkazy na internetové stránky targetingových služeb, které s námi spolupracují, zní:

  • Google DoubleClick Remarketing Pixel a Google AdWords Remarketing nebo „Podobné cílové skupiny
  • Criteo
  • Facebook Remarketing

Podrobnosti ke zpracování údajů prostřednictvím dané targetingové služby jsou uvedeny v ustanoveních o ochraně údajů této služby, na která uvádíme odkaz výše. Kliknutím na odkaz získáte informace, jak můžete odmítnout použití targetingových služeb ve svém počítači.

d) Google AdWords Conversion Tracking

Mimoto používáme funkci Google AdWords Conversion Tracking, službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Pokud kliknete na reklamu AdWords zobrazenou společností Google, uloží se na Vašem počítači cookie pro službu Conversion-Tracking. Tyto soubory cookies ztratí platnost po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a tím neslouží k identifikaci osob.

Pomocí služby Conversion Tracking můžeme my i Google poznat, na které reklamy AdWords jste klikli a zda jste touto reklamou byli přesměrováni na naše internetové stránky, pokud navštívíte naše internetové stránky a toto cookie ještě neztratilo platnost. Každý zákazník AdWords má jiný soubor cookie. Díky tomu neexistuje možnost, aby cookies sledovaly zákazníky AdWords napříč webovými stránkami. Cookie slouží k vytvoření vlastní statistiky pro zákazníky, kteří navštíví naše internetové stránky prostřednictvím reklamy AdWords.

Právo na námitku

Pokud se nechcete účastnit sledování v rámci služby Google AdWords Conversion Tracking, musíte deaktivovat ukládání cookies příslušným nastavením svého prohlížeče. Poté nebudete zahrnováni do statistik sledovací služby Conversion.

Další informace o službě Google AdWords Conversion Tracking, podrobnosti o zpracování údajů pomocí této služby a odpovídající ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na adrese http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

e) Používáme službu Bing Ads. Co to pro vás znamená?

Na našich webových stránkách využíváme remarketingovou technologii "Bing Ads" společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (dále "Microsoft"). Společnost Microsoft ukládá do vašeho počítače soubor Conversion-cookie ("cookie konverze"), pokud jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Microsoft Bing. Zákazníci Microsoft a Bing reklamy mohou rozpoznat, že klikli na tuto reklamu a byli přesměrováni na naše stránky. Tímto způsobem můžete být znovu na stránkách společnosti Microsoft a dalších zákaznických službách "Bing Ads" osloveni prostřednictvím cíleného doporučení produktů a inzerce založené na vašich zájmech.

Informace shromážděné pomocí souboru cookie konverze se také používají pro generování statistik konverzí. Zjišťujeme tak celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Microsoft Bing a byli přesměrováni na naše stránky. Kromě toho se shromažďují další anonymní údaje (např. kolikrát byla stránka zobrazena a čas strávený na webových stránkách). Nezískáváme žádné informace, které osobně identifikují uživatele.

Právo na námitku

Pokud nechcete, aby se Vám zobrazovala reklama generovaná příslušnou službou Microsoft můžete navštívit příslušnou stránku společnosti Mircosoft pro odhlášení:

https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=cs-CZ.

Shromažďování dat prostřednictvím Bing můžete také zabránit deaktivováním nebo omezením přenosu souborů cookie v nastavení internetového prohlížeče (srovnej obecný popis k cookies výše).

Další informace o ochraně soukromí u společnosti Microsoft a souborů cookie používaných společností Microsoft naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft:

https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/privacystatement.

[na začátek stránky]

e) f) Seznam – Sklik Retargeting

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Uvedenou službu používáme k reklamním a marketinkovým účelům se stanoveným cílem zatraktivnit naši nabídku a poskytnout Vám příjemný zážitek z nakupování. Zájmy návštěvníka vyhodnocujeme pouze podle jeho chování, proto v této souvislosti nesbíráme jakékoliv osobní údaje.

Další informace k retargetingovým službám společnosti Seznam, k podrobnostem zpracování údajů prostřednictvím těchto služeb a o odpovídajících ustanoveních Seznam o ochraně osobních údajů najdete na adrese https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/ . Pokud si nepřejete zobrazovat personalizovanou reklamu, můžete její zobrazování vypnout na tomto odkazu https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/ .

9. Na naše webové stránky umisťujeme youtube videa. Co to pro Vás znamená?

Na našich webových stránkách máme videa, především k inzerci našich produktů v e-shopu, která jsou sdílena přes náš YouTube-kanál. YouTube je služba společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA.

Pro začlenění využíváme rozšířenou formu ochrany osobních údajů. To znamená, že videa jsou integrována bez nastavování souborů cookie pro záznam chování uživatele. Chování uživatele při přenosu videa proto není pozorováno. Jsou však nastaveny technicky nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné přehrávat videa na našich webových stránkách. Tyto cookies neshromažďují osobní identifikační údaje, ale zpracovávají pouze technická data nezbytná pro poskytování videí.

[na začátek stránky]

10. Účastníme se partnerského programu Affilinet. Co to znamená pro Vaše osobní údaje?

Účastníme se na partnerských programech společnosti AWIN GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Mnichov ("Affilinet"). Za tímto účelem jsou naše reklamy zobrazovány ve formě textových odkazů, obrázkových odkazů a bannerů na webových stránkách jiných partnerů Affilinet. Jakmile se dostanete k nabídce na našich webových stránkách prostřednictvím jedné z našich bannerových reklam na webových stránkách affiliate partnera, uloží se ve vašem prohlížeči cookie. Tento soubor cookie od vás nebude shromažďovat žádné osobní údaje. Cookie pouze ohlásí Affilinet a partnerovi, pokud byla přes reklama zakoupen nabízený produkt. Affilinet nestanoví další cookies, například pro zaznamenání vašeho chování při používání na našich webových stránkách.

[na začátek stránky]

11. Na našich webových stránkách dostáváte tzv. Push notifikace. Co to znamená?

Pokud aktivujete oznámení push pro tento web pomocí služby „Signalizovat“, budou Vám oznamení zobrazována jako stručné zprávy prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče nebo Vašeho mobilního operačního systému. K odesílání zpráv se přenášejí pouze anonymní nebo pseudonymní data. V závislosti na konfiguraci webu to může být:

Pseudonymní ID uživatele: náhodně vygenerovaná hodnota (příklad: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1), která je uložena v ID sledovacího souboru cookie Pseudonymní digitální otisky prstů, pseudonymní kódy mobilních zařízení a případně pseudonymní identifikátory napříč zařízeními.

Tato data jsou zpracovávána pouze za účelem doručování oznámení, k jejichž odběru jste se přihlásili, a můžete provádět nastavení související s zobrazováním. Žádáme o Váš souhlas k uložení těchto údajů. V tomto případě je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Proti přijímání oznámení můžete kdykoli protestovat prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení. Informace o odhlášení od zasílání oznámení najdete zde.

Abychom Vám mohli užitečná oznámení navrhnout nejlepším způsobem, používáme preference shromážděné na základě pseudonymního uživatelského profilu pomocí sledovacích pixelů a se souhlasem také pomocí cookies a sloučení Vašeho ID oznámení s uživatelským profilem webové stránky a to pouze za účelem zasílání personalizovaných zpráv. Sledovací technologie se také používá pro statistickou analýzu oznámení naším jménem. Tímto způsobem lze určit, zda bylo oznámení doručeno a zda na něj bylo kliknuto. Takto generovaná data jsou zpracována a uložena výhradně v Německu naším jménem společností etracker GmbH v Hamburku, která poskytuje službu Signalize, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám na ochranu údajů. V tomto ohledu byl etracker nezávisle zkontrolován, certifikován a disponuje schválenou ochrannou známkou ochrany údajů ePrivacyseal.

Zpracování údajů pro statistickou analýzu a oznámení za účelem lepšího přizpůsobení budoucích oznámení v zájmu příjemce je založeno na našem oprávněném zájmu o osobní přímou zprávu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Protože soukromí našich návštěvníků je pro nás velmi důležité, jsou data, která mohou umožňovat odkaz na jednotlivou osobu, jako je IP adresa, přihlašovací jméno nebo ID zařízení, anonymizována nebo pseudonymizována co nejdříve. Přímý osobní odkaz je vyloučen. Nebude použit k žádnému jinému účelu ani v kombinaci s jinými údaji předáván třetím stranám. Proti výše popsanému zpracování dat můžete kdykoli protestovat.

[na začátek stránky]

12. Na našich webových stránkách máme znak důvěryhodného obchodu. Co to pro Vás znamená?

Pro inzerci naší pečeti kvality důvěryhodných obchodů a dosaženého ohodnocení a k nabízení produktů důvěryhodných obchodů pro kupující po zadání objednávky, je tzv. Trusted Shops Trustbadge zahrnuta na našich stránkách.

To slouží k ochraně našich převažujících legitimních zájmů, které jsou odůvodněny v souvislosti se zvážením zájmů z hlediska optimálního marketingu poskytováním bezpečného nakupování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Trustbadge a služby s ním nabízené nabízí Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem. Trustbadge je poskytován jako součást zpracování objednávky poskytovatelem CDN (Content Network Delivery). Společnost Trusted Shops GmbH využívá také poskytovatele služeb z USA. Je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů. Další informace o ochraně údajů společnosti Trusted Shops GmbH naleznete zde: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz.

Při vyvolání Trustbadge, webový server automaticky uloží tzv. Soubor protokolu serveru, který také obsahuje vaši IP adresu, datum a čas, přenesený objem dat a poskytovatele (přístupová data) a dokumentuje přenos. Jednotlivá přístupová data jsou uložena pro analýzu bezpečnostních problémů v databázi zabezpečení. Záznamy se automaticky vymažou nejpozději 90 dnů po vytvoření.

Další osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops GmbH, pokud se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo pokud jste se již zaregistrovali k použití. Platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops. Za tímto účelem dochází k automatickému sběru osobních údajů z údajů objednávky. Pokud už jste jako kupující již registrováni, automaticky se kontroluje podle neutrálního parametru, jednosměrné krypto-hashované e-mailové adresy. E-mailová adresa bude před přenosem převedena na tuto hodnotu hash, která nebude dešifrována pro Trusted Shops. Po kontrole shody se parametr automaticky vymaže.

Jedná se o splnění převažujících oprávněných zájmů našich a Trusted Shops při poskytování ochrany kupujícímu při konkrétní objednávce a služby oceňování transakcí dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Další podrobnosti, včetně k námitkám, naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů Trusted Shops.

[na začátek stránky]

13. Používáme software pro zabezpečení našich webových stránek před spamem. Co to pro Vás znamená?

K ochraně formulářů na našich webových stránkách používáme službu „reCAPTCHA“. Tato služba je poskytována společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Pomocí této technologie můžeme zjistit, zda údaje zadané do našich vstupních masek byly zadány člověkem, nebo zda se jedná o zneužití formou automatizovaného strojního zpracování.

Za účelem zjištění, zda zadání provedl člověk, shromažďuje Google mimo jiné následující údaje, jakmile navštívíte naše webové stránky: User agent (UA)prohlížeče (hlavička prohlížeče), IP adresu, rozlišení monitoru a okna, nastavený jazyk prohlížeče, časové pásmo, dobu setrvání, nainstalované zásuvné moduly (plugin) prohlížeče, Google účet, pokud jste přihlášeni ke svému Google účtu, vaše chování při zadávání a pohyby myší po plochách reCAPTCHA. Tyto údaje jsou vyhledávány jen tehdy, pokud jste ve svém prohlížeči aktivovali možnost automatického stahování kódu Javaskript. Pokud jste stahování Javaskriptu ve svém prohlížeči deaktivovali, nepředávají se společnosti Google žádné údaje, v tomto případě však pro vás také nebudou přístupné funkce našich webových stránek zabezpečené službou „reCAPTCHA“.

Užívání služby „reCAPTCHA“ probíhá podle podmínek užívání společnosti Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR ve spojení s čl. 32 Nařízení GDPR. Funkce „reCAPTCHA“ slouží k tomu, aby naše systémy a tím i osobní údaje, které do nich uložíte, byly chráněny před útoky formou automatizovaného strojního zadání (např. prostřednictvím tzv. botů – internetový robot).

[na začátek stránky]

14. Práva subjektů údajů

Pokud jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte následující práva vůči správci:

a) Právo na přístup, na opravu, omezení zpracování a na výmaz

Máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o údajích uložených o Vaší osobě, jejich původu a příjemcích a o účelu zpracování údajů prostřednictvím našich internetových stránek. Mimoto máte právo na opravu, vymazání a omezení zpracování svých osobních údajů, pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

b) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli nám jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžeme splnit poskytnutím csv-exportu zákaznických údajů, které jsou o Vás zpracovávány.

c) Právo na informování

Pokud jste vůči správci uplatnili právo na opravu, výmaz či omezení zpracování, je správce povinen všem příjemcům, jimž byly zpřístupněny osobní údaje, které se Vás týkají, sdělit tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se prokáže, že to není možné nebo pokud by to bylo spojeno s nepřiměřenými náklady.

Máte vůči správci právo být informováni o těchto příjemcích.

d) Právo podat námitku

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) GDPR; to platí také pro profilování na základě těchto ustanovení.

Správce již nebude zpracovávat osobní údaje, které se Vás týkají, ledaže by prokázal závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží ke uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud budou osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávány za účelem přímé reklamy, máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za účelem takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud to souvisí s takovou přímou reklamou.

Pokud vznesete námitku proti zpracování za účelem přímé reklamy, nebudou osobní údaje, které se Vás týkají, již zpracovávány k těmto účelům.

Máte možnost v souvislosti s využitím služeb informační společnosti – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – uplatnit své právo na námitku pomocí automatizovaného postupu, při kterém se použijí technické specifikace.

e) Možnost odvolání prohlášení o souhlasu podle předpisů o ochraně osobních údajů

Mimoto můžete kdykoli odvolat své udělené souhlasy s účinností do budoucna vůči nám s využitím dále uvedených kontaktních údajů.

f) Automatizované rozhodování v jednotlivém případě včetně profilování

Máte právo odmítnout podrobit se rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování, které vůči Vám bude mít právní účinek nebo Vás podobným způsobem podstatně omezí. To neplatí, pokud je rozhodnutí (1) nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, (2) přípustné na základě právních předpisů EU nebo členských států, jimž podléhá správce, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření za účelem hájení Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů, nebo (3) k němu dochází s Vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí se však nesmí zakládat na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g), a pokud byla přijata přiměřená opatření za účelem ochrany práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů.

S ohledem na případy uvedené v bodu (1) a (3) přijme správce přiměřená opatření za účelem hájení práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů, k čemuž patří alespoň právo na lidský zásah ze strany správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí.

g) Právo na stížnost u dozorového úřadu

Bez ohledu na jiný správní nebo soudní opravný prostředek máte právo na stížnost u dozorového úřadu, zejména ve členském státu svého místa pobytu, pracoviště nebo místa domnělého porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, dochází k porušení GDPR.

Dozorový úřad, u kterého byla podaná stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

[na začátek stránky]

15. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů z oprávněných důvodů a bez předchozího sdělení změnit. Proto se prosím informujte pravidelně na těchto stránkách o eventuálních změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

[na začátek stránky]

16. Informace o zpracování osobních údajů (Social Media)

Název a kontaktní údaje správce a podnikového pověřence pro ochranu osobních údajů / osoby pověřené ochranou osobních údajů

Tyto informace o zpracování osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů prostřednictvím správce:

TecTake GmbH (zde také „TecTake“), Tauberweg 41, 97999 Igersheim, SRN.

Podnikový pověřenec pro ochranu osobních údajů / osoba pověřená ochranou osobních údajů ve společnosti TecTake je k dispozici na e-mailové adrese mail@tectake.cz nebo datenschutz@tectake.de.

Shromažďování a ukládání osobních údajů, druh a účel osobních údajů a jejich použití

Za účelem realizace našich soutěží shromažďujeme následující informace: - jméno, příjmení, - adresu (jen u výherců soutěže) - uživatelské jméno na Facebooku, - ID na Facebooku, - profilový obrázek na Facebooku

Shromažďování těchto údajů probíhá,

- abychom vám umožnili účast na našich soutěžích; - abychom mohli určit výherce našich soutěží; - za účelem korespondence s účastníky soutěže (např. informování o výhře); - za účelem statistického vyhodnocení soutěží.

Výše uvedené údaje jsou ukládány na základě vašeho požadavku a jejich ukládání je nutné podle čl. 6 odst. 1 první věta písm. b) GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) k uvedeným účelům pro účast na soutěžích, určení výherců, k výplatě výhry a za účelem korespondence s účastníky.

Mimoto se uživatelské jméno výherce používané na Facebooku zveřejní v komentáři pod soutěžním příspěvkem. Právním základem je čl. 6 odst. 1 první věta písm. b) GDPR, abychom výherce soutěže informovali, že byl vylosován. Dalším právním základem pro zveřejnění facebookového jména je mimoto čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR. Oprávněný zájem na tomto zveřejnění spočívá v tom, aby byl zdokumentován výsledek vylosování soutěží, a aby bylo všem účastníkům soutěže sděleno ukončení soutěže a její výsledek.

Právo na námitku:

Máte kdykoli možnost protestovat proti zveřejnění svého uživatelského jména používaného na Facebooku. Za tímto účelem prosím využijte výše uvedených možností kontaktu.

Shromažďované osobní údaje ukládáme až do zániku výše uvedených účelů a následně vymažeme, ledaže jsme povinni podle čl. 6 odst. 1 první věta písm. c) GDPR na základě daňově a obchodně právních archivačních a dokumentačních povinností, vyplývajících z právních předpisů, k delšímu uložení nebo pokud jste udělili souhlas s uložením přesahující tuto lhůtu, podle čl. 6 odst. 1 první věta písm. a) GDPR.

Předání údajů třetím osobám

Předání vašich osobních údajů třetím osobám k jiným než dále uvedeným účelům neprobíhá.

Pro určení výherce používá společnost TecTake vyhodnocovací službu „Fanpage Karma Glücksfee“ poskytovanou společností uphill GmbH, Oranienstr. 188, 10999 Berlín, SRN. Za tímto účelem se informace k příspěvku do soutěže nahrají prostřednictvím Facebook API do nástroje Fanpage Karma a poté se vyhodnotí na základě zadaných kritérií. Jako výsledek se společnosti TecTake zobrazí profily uživatelů, kteří by podle různých možných kritérií mohli soutěž vyhrát (přitom se zobrazí jméno, profilový obrázek a odkaz na profil). Mimoto se odstraní dvojité příspěvky (pokud jeden uživatel okomentuje několikrát). Poté vylosuje systém výherce podle náhodného principu, na základě funkce Java pro náhodné hodnoty. Tyto údaje jsou k dispozici jen v okamžiku vyžádání ze strany TecTake a neukládají se u poskytovatele služeb.

Právním základem pro využití těchto služeb je čl. 6 odst. 1 první věta písm. b) GDPR za účelem určení výherců dané soutěže. Předané údaje smí společnost uphill GmbH použít výhradně k uvedeným účelům.

Práva subjektů údajů

Máte právo: - podle čl. 7 odst. 3 GDPR svůj jednou udělený souhlas kdykoli vůči nám odvolat. To bude mít za následek, že ve zpracování údajů, které se zakládalo na tomto souhlasu, do budoucna již nebudeme moci pokračovat; - podle čl. 15 GDPR žádat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Zejména můžete žádat informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, vůči kterým údaje byly nebo budou zpřístupněny, o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo na námitku, o existenci práva na stížnost, o původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny u nás, stejně jako o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a popř. účelné informace o jejich podrobnostech; - vpodle čl. 16 GDPR žádat bez zbytečného odkladu opravu nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů uložených u nás; - vpodle čl. 17 GDPR žádat výmaz vašich osobních údajů uložených u nás, pokud zpracování není nutné k uplatnění práva na svobodu projevu a informace, za účelem plnění právního závazku, z důvodu veřejného zájmu nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků; - podle čl. 18 GDPR žádat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud popíráte správnost údajů, pokud je zpracování nezákonné, vy však odmítáte jejich výmaz a my údaje již nepotřebujeme, vy je však potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR; - vpodle čl. 20 GDPR obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo žádat předání jinému správci a - podle čl. 77 GDPR podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo na námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) GDPR, máte právo podle čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud pro to existují důvody vyplývající z vaší zvláštní situace. Po podání námitky již vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, ledaže bychom mohli prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování slouží pro uplatnění, zjištění výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud chcete uplatnit své právo na námitku, postačí zaslat e-mail na adresu mail@tectake.cz nebo datenschutz@tectake.de.

[na začátek stránky]

17. Heureka - dotazník spokojenosti

Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu údajů o zakoupeném zboží a e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách e-shopu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči našemu e-shopu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. Zasílání e-mailových adres a údajů o zakoupeném zboží se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na e-shopu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese

http://onas.heureka.cz/resources/attachments/p0/60/obchodni-podminky-overeno-zakazniky-heurekacz-2016.pdf. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy a údaje o zakoupeném zboží uchovává po dobu, po kterou je náš e-shop zařazen do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči našemu e-shopu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

[na začátek stránky]

18. Zboží.cz – Hodnocení eshopu a produktů

Prodávající je oprávněn v případě získání předchozího souhlasu zákazníka předávat osobní údaje zákazníka v rozsahu údajů o zakoupeném zboží a e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách e-shopu, provozovateli portálu Zbozi.cz, obchodní společnosti Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493 za účelem kontaktování zákazníka e-shopu prodávajícího prostřednictvím e-mailu s výzvou k vyplnění dotazníku spokojenosti s objednávkou v e-shopu a s žádostí o hodnocení zboží zakoupeném v e-shopu, a to v rámci programu „Měření konverzí“, do něhož je náš e-shop zapojen.

Provozovatel portálu Zbozi.cz je vůči našemu e-shopu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. Zasílání e-mailových adres a údajů o zakoupeném zboží se týká všech zákazníků, kteří vyjádřili svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na e-shopu. Provozovatel portálu Zbozi.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží použít výhradně za účelem kontaktování zákazníka e-shopu prodávajícího prostřednictvím e-mailu s výzvou k vyplnění dotazníku spokojenosti s objednávkou v e-shopu a s žádostí o hodnocení zboží zakoupeném v e-shopu, ve smyslu Podmínek programu „Měření konverzí“ dostupných na adrese https://napoveda.seznam.cz/cz/mereni-konverzi-internetoveho-obchodu-na-zbozicz/ . Provozovatel portálu Zbozi.cz předané e-mailové adresy a údaje o zakoupeném zboží uchovává po dobu 230 dní, případně po dobu, po kterou je náš e-shop zařazen do programu „Měření konverzí“, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči našemu e-shopu nebo přímo vůči provozovateli portálu Zbozi.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku, a to v závislosti na tom, který z těchto okamžiků nastane dříve.

Provozovatel portálu Zbozi.cz následně drží neomezeně dlouho dobu záznamy o tom, na které e-mailové adresy již posílal žádosti o hodnocení produktu, a to za účelem, aby nedocházelo k opakovanému zasílání žádostí. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy souhlas subjektu údajů. Uvedený souhlas může zákazník kdykoliv odvolat.

© tectake   |   Všechny ceny zahrnují DPH, doprava zdarma.

Dodací a přepravní náklady na území České republiky:

- Do České republiky je doprava zdarma!
- Vlastní převzetí zboží kupujícím není možné.

Dodací lhůta je:

- V rámci České republiky: 2-4 pracovní dny (od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků)
- Pokud jste platili převodem nebo poštovní poukázkou, expedice zboží může mít prodlení 1-2 dny.
- Při zpoždění dodávky, např. pokud produkt není momentálně na skladě, Vás budeme obratem informovat.

Přeprava zboží v den objednávky je možná:

- Při příchozí platbě do 09:00 (od pondělí do pátku, svátky vyloučeny),
- Pokud vyberete způsob okamžité platby (PayPal, PayU, kreditní kartu, online převod),
- V případě dostupnosti zboží (vyloučeno je zboží, které není skladem; produkty s datem dodání a předprodeje).

Veškeré ceny na této stránce zahrnují DPH.
Uvedené dodací lhůty platí pouze pro zboží, které je zobrazeno v online obchodu.